Untitled 2

رشته مامایی

رشته مامایی از رشته های علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در سطح کارشناسی با ارائه خدمات بهداشت باروری وانجام مراقبتهای دوران بارداری، حین وبعداز زایمان، انجام مراقبتهای نوزادان وشیرخواران وارائه آموزش ومشاوره سلامت جنسی وباروری به زنان در حدود وظایف تعیین شده، ترویج زایمان طبیعی وایمن، تشخیص حالات غیر طبیعی وایمن، تشخیص حالات موارد غیر طبیعی، در جهت تامین وارتقای سلامت مادر وجنین- نوزاد وشیرخوار وکودک تلاش می کنند.رشته مامایی از رشته های علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در سطح کارشناسی با ارائه خدمات بهداشت باروری وانجام مراقبتهای دوران بارداری، حین وبعداز زایمان، انجام مراقبتهای نوزادان وشیرخواران وارائه آموزش ومشاوره سلامت جنسی وباروری به زنان در حدود وظایف تعیین شده، ترویج زایمان طبیعی وایمن، تشخیص حالات غیر طبیعی وایمن، تشخیص حالات موارد غیر طبیعی، در جهت تامین وارتقای سلامت مادر وجنین- نوزاد وشیرخوار وکودک تلاش می کنند.

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی